เลขที่บัญชี

พร้อมเพย์

  • ลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาอาหาร และชำระเงินส่วนที่เหลือพร้อมรับอาหารได้
  • เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งยืนยันการโอนเงินอีกครั้ง สามารถแจ้งหลักฐานการโอนได้ตามช่องทางที่สะดวก

รับชำระด้วยบัตรเครดิต

รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระค่าอาหารมูลค่า 4,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ*

  • หากต้องการแก้ไขรายการอาหาร จะต้องแจ้งแก้ไขก่อนชำระเงิน หากต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการภายหลังจากมีการแจ้งชำระเงินแล้วลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้น
  • กรณียกเลิกคำสั่งซื้อทางร้านจะไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
  • กรณีที่ทางร้านไม่สามารถดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ทางร้านกำหนดหรือตามที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้าก่อนการชำระเงินไว้เป็นลายลักษ์อักษร ทางร้านยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน