ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นสัญญาระหว่างผู้รับบริการ(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าลูกค้า) กับ กั๊ดข้าวกล่อง(ซึ่งต่อไปอาจเรียกว่า “เรา” หรือ “ร้าน”) ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลและนำเสนอขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.gudbox.in.th นี้

เงื่อนไขสำคัญ

กรุณาสั่งอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 • กั๊ดข้าวกล่องเปิดรับคำสั่งซื้อในช่วงเวลา 7.30 – 15.30 น.
 • ช่วงเวลาให้บริการจัดส่งปกติ 8.00 – 20.00 น.
 • ชำระเงินมัดจำขั้นต่ำ 50% เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ
 • ยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อทั้งหมดผ่านแอพฯ LINE
 • กรณีลูกค้าเป็นผู้ทำผิดสัญญา แต่ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

โปรดทราบ

ทางร้านขอสงวนความรับผิดชอบไว้เฉพาะส่วนที่ได้ตกลงกันในขั้นตอนการสั่งซื้อเท่านั้น หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆให้เป็นไปตามความความยินยอมร่วมกันระหว่างร้านกับลูกค้าผู้สั่งซื้อเท่านั้น

เงื่อนไข

 

1. การสั่งซื้ออาหาร

ลูกค้าจะต้องยืนยันข้อมูลต่างๆให้ชัดเจน ผ่านแอพฯ Line เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดที่ต้องระบุดังนี้

  1. ลูกค้าต้องแจ้ง รายการอาหาร และจำนวนที่ต้องการ วันที่ เวลา และสถานที่จัดส่ง โดยต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจน ผ่านระบบข้อความของแอพฯ Line
  2. เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง หากมีเงื่อนไขการจัดส่งพิเศษ เช่น ต้องจัดส่งในสถานที่ที่จัดไว้เป็นพิเศษ, ต้องเดินขึ้นบันไดหลายชั้น หรือต้องเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่การจัดงานสำคัญต่างๆ กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบ เพื่อวางแผนการจัดส่ง และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจำเป็นในการให้บริการ
  3. รายละเอียดสำคัญและเงื่อนไขต่างๆของลูกค้า เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร ต้องระบุให้ชัดเจนในขั้นตอนการสั่งซื้อ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดๆก็ตามที่อยู่นอกเหนือข้อตกลง และขอแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาข้อมูลการสั่งอาหารให้ถี่ถ้วนก่อนยืนยันคำสั่งซื้อด้วยทุกครั้ง

 

2. การบริการ

กั๊ดข้าวกล่องมีความรับผิดชอบต่อบริการต่างๆแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า

  • สำหรับอาหารประเภทข้าวกล่อง แกงหม้อใหญ่ และอาหารประเภทจัดส่งพร้อมรับประทาน กั๊ดข้าวกล่องมีหน้าที่ผลิตอาหารตามคำสั่งซื้อ และจัดส่งตามวันเวลาและสถานที่ที่ตกลงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
  • สำหรับอาหารประเภทจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ กั๊ดข้าวกล่องให้บริการทั้งการผลิตอาหาร จัดเตรียม จัดเก็บ และดูแลลูกค้า ตลอดระยะเวลาการจัดเลี้ยงไม่เกิน 3 ชั่วโมง หรือตามแต่ที่ตกลงกัน
  • การบริการเสริมอื่นๆเป็นไปตามข้อตกลงพิเศษที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการสั่งซื้อ และถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับข้อตกลงพิเศษนั้นเมื่อได้ทำการยืนยันชำระเงินแล้ว
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงเดิมจนเกิดเป็นภาระค่าใช้จ่าย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ซึ่งจะเรียกเก็บในขั้นตอนการรับสินค้า 
  • ลูกค้าจะต้องชำระเงินทั้งหมดก่อน จึงจะได้รับสินค้าโดยสมบูรณ์

เกี่ยวกับเอกสารใบเสร็จรับเงิน

  • ใบเสร็จรับเงิน ลงรายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงินตามจริงเท่านั้น
  • ก่อนจัดส่งสินค้าทางร้านจะส่งตัวอย่างใบเสร็จรับเงินเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าทราบ หรือลูกค้าสามารถขอดูตัวอย่างก่อนรับใบเสร็จรับเงินตัวจริงได้หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว
  • เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของใบเสร็จรับเงินทันที หากมีรายละเอียดที่ต้องแก้ไข สามารถแจ้งแก้ไขได้ทันที
  • การแก้ไขใบเสร็จรับเงิน จะแก้ไขได้เฉพาะรายการที่อยู่ภายในเดือนปัจจุบัน และต้องเป็นกรณีที่ทางร้านลงรายละเอียดให้ผิดจากที่ลูกค้าแจ้งในขั้นตอนการสั่งซื้อเท่านั้น
  • หลังจากลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว 3 วันทำการ ถือว่าการออกใบเสร็จรับเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • กรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล หากจำเป็นต้องขอแก้ไขย้อนหลังจะต้องแจ้งเข้ามาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายบัญชีอย่างเป็นทางการ

 

3. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

หลังจากที่ได้ยืนยันคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะมี “ต้นทุน” ค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นทันที เช่น กำหนดการจ้างงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กำหนดการเตรียมซื้อวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเฉพาะงาน ดังนั้น หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางร้านมีความจำเป็นที่จะต้องคิดค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ รวมกับ “ค่าเสียโอกาส” ที่เกิดขึ้นเพราะได้กำหนดคิวงานของลูกค้าไว้ล่วงหน้าแล้ว

การยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินแล้วมีเงื่อนไขดังนี้

  1. กรณีที่ลูกค้าต้องการขอยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุอันสมควร และแจ้งให้ทางร้านทราบในระยะเวลาอันสมควร ทางร้านจะรับพิจารณาตามเงื่อนไขอย่างเป็นธรรม
  2. การคืนเงิน
   • กรณีที่ลูกค้าได้ชำระเงินไว้เต็มจำนวน(ทั้งโอนเงินสดและบัตรเครดิต) ทางร้านจะคืนเงินให้เฉพาะบางส่วน โดยทางร้านจะริบเงินไว้เท่ากับ 50% ของยอดชำระ+ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้ว(ถ้ามี)
   • กรณีชำระเงินมัดจำไว้ 50% ทางร้านจะริบเงินมัดจำไว้ทั้งหมด
  3. กรณีที่ร้านกั๊ดข้าวกล่องเป็นฝ่ายขอยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางร้านยินดีจะคืนเงินให้เต็มจำนวนที่ชำระมาแล้ว

 

4. เงื่อนไขอื่นๆ

กั๊ดข้าวกล่องมีความตั้งใจในการผลิต และพร้อมที่จะบริการลูกค้าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นหากมีกรณีใดๆที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมายของเรา กั๊ดข้าวกล่องขอให้ลูกค้ารับทราบว่ากั๊ดข้าวกล่องจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไป

  1. รับประกันเรื่องการจัดส่ง กั๊ดข้าวกล่องจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดส่งให้ตรงตามเวลาที่ตกลง ซึ่งในสถานะการณ์ปกติกั๊ดข้าวกล่องจะเตรียมจัดส่งก่อนเวลานัด 30 นาทีเสมอ หากเป็นช่วงที่มีคำสั่งซื้อเข้ามามากและต้องจัดส่งหลายจุด สินค้าอาจจะถึงมือลูกค้าก่อน-หลัง 15 นาที ของเวลานัดโดยประมาณ
   • กรณีล่าช้าเกินเวลานัด 30-45 นาที กั๊ดข้าวกล่องถือเป็นความล่าช้าปกติ อาจเกิดขึ้นจากปัญหาการจราจรหรือปัญหาความซับซ้อนของเส้นทาง และเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีนี้รบกวนลูกค้านัดเผื่อเวลารับส่งสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที รวมถึงการแจ้งตำแหน่งพิกัดที่แน่นอนผ่านระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์(google map) เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   • กรณีที่จัดส่งล้าช้าเกินกว่า 1 ชั่วโมง กั๊ดข้าวกล่องยินดีชดใช้ให้เป็นส่วนลดตามความเหมาะสม กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้ากั๊ดข้าวกล่องยินดีคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน
   • หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้โดยสิ้นเชิง กั๊ดข้าวกล่องยินดีชดใช้เต็มจำนวนของมูลค่าอาหารที่ลูกค้าสั่งซื้อ
   • กรณีที่จัดส่งได้ตรงตามเวลา แต่ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าสินค้าส่วนที่เหลือก่อนรับสินค้า หรือลูกค้าไม่ยอมรับสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ภายในระยะเวลา 45 นาที กั๊ดข้าวกล่องจะยึดเงินมัดจำและยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นทันที
  2. รับประกันเรื่องคุณภาพอาหาร กั๊ดข้าวกล่องยินดีรับประกันคุณภาพอาหารตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   • อาหารกล่องเกือบทุกเมนูจะเป็นอาหารที่ปรุงสดใหม่แบบวันต่อวัน (ยกเว้นอาหารประเภทตุ๋น) ลูกค้ามั่นใจได้กับความสดใหม่ของวัตถุดิบและระยะเวลาในการปรุงอาหาร ที่จะทำเสร็จพร้อมส่งในระยะเวลาที่เหมาะสม กั๊ดข้าวกล่องรับประกันเรื่องคุณภาพอาหารที่จะยังคงสดใหม่พร้อมรับประทาน เมื่ออาหารถึงมือลูกค้าแล้วควรรับประทานทันทีหรือทิ้งไว้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงก่อนรับประทาน
   • อาหารกล่องที่จัดส่งแล้วหากไม่รับประทานในทันทีจะสามารถเก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกติได้ 2-3 ชั่วโมง หากไม่รับประทานในทันทีแนะนำให้เก็บไว้ในที่ๆอุณหภูมิต่ำ หรือแช่ตู้เย็นในอุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศา จะเก็บไว้ได้นาน 24 ชั่วโมง
   • อาหารแปรรูป และอาหารอื่นๆที่จัดจำหน่ายโดยกั๊ดข้าวกล่อง กรุณาดูวันหมดอายุที่ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ อาหารบางชนิดอาจต้องทำการอุ่นร้อนหรือทำให้สุกซ้ำตามที่ระบุบนฉลาก และไม่ควรรับประทานอาหารที่หมดอายุแล้ว

ข้อกำหนด

 • ค่าบริการพิเศษ คือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีพิเศษต่างๆ
  1. กรณีเร่งด่วน หรือกรณีสั่งแก้ไขเพิ่มเติมกระทันหัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของร้าน
  2. กรณีเป็นวันหยุดพิเศษตามกฎหมายแรงงาน ทางร้านจะมีการคิดค่าแรงเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับจำนวนพนักงาน
 • ค่าเสียโอกาส คือ ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบกรณีที่ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ
  • ค่าเสียโอกาสมีมูลค่าเทียบเท่าต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วบวกกับรายได้ที่ร้านควรได้รับ
  • ปกติจะคิดแบบเหมาเริ่มต้นอยู่ที่ 50% ของมูลค่างาน
 • ระเบียบการขอคืนเงิน (ทุกกรณี)
  1. ติดต่อโดยแจ้งรายละเอียดและเหตุผลในการขอคืนเงิน พร้อมกับรายละเอียดในการรับเงินคืน โดยระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ เลชที่บัญชี และรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็น
   • ติดต่อทางแอพฯ LINE Official Account
   • หรือติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เป็นช่องทางติดต่ออย่างเป็นทางการของกั๊ดข้าวกล่อง
  2. กั๊ดข้าวกล่องจะทำการพิจารณา และจะแจ้งผลการพิจารณาตอบกลับให้ทราบผ่านช่องทางที่ติดต่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือช้าที่สุดไม่เกิน 15 วันทำการ
  3. กั๊ดข้าวกล่องจะทำการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าเสียโอกาส , ค่าเสียเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้ว โดยจะหักจากเงินที่ได้ชำระไว้แล้ว
  4. กั๊ดข้าวกล่องจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินหากลูกค้าทำผิดเงื่อนไขสัญญาการว่าจ้าง
 • การรับประกันคุณภาพ กั๊ดข้าวกล่องรับประกันคุณภาพอาหารเฉพาะรายการที่แสดงบนเว็บไซต์ หรือเมนูแนะนำตามฤดูกาลเท่านั้น สำหรับรายการอาหารอื่นๆที่ลูกค้าสั่งผลิตนอกเหนือจากรายการอาหารที่มีอยู่ถือเป็นข้อตกลงพิเศษ

ความเท่าเทียมกันของมนุษย์

กั๊ดข้าวกล่องยึดถือความเท่าเทียมกันของมนุษย์ การให้บริการของเราถือเป็นการกระทำตามสัญญาต่างตอบแทน ซึ่งร้านมีฐานะเป็นผู้ขายสินค้า มีหน้าที่ผลิตและจัดส่งสินค้าตามสัญญาเท่านั้น

กรณีที่ผู้สั่งอาหารมีพฤติกรรมในเชิงดูถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าโดยทางใดต่อพนักงานทุกระดับ กั๊ดข้าวกล่องมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการทุกกรณี

กั๊ดข้าวกล่องเป็นผู้ให้บริการอาหารแบบออนไลน์ โดยใช้เว็บไซต์ www.gudbox.in.th เป็นสื่อหลักในการนำเสนอขายสินค้า และใช้แอปพลิเคชั่นไลน์(LINE) เป็นช่องทางหลักในการติดต่อรับคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของร้านผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆอีกด้วย ซึ่งทั้งเว็บไซต์, ไลน์, และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ จะถูกเชื่อมโยงบัญชีทางการเข้าไว้ด้วยกันอย่างชัดเจนตรวจสอบได้ 

ดังนั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้จะถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับกั๊ดข้าวกล่อง กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ก่อนสั่งซื้อ เมื่อลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้ออาหารแล้วจะถือว่าได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่แสดงให้เห็นทั้งหมดนี้แล้ว

หมายเหตุ

 1. ภาพสินค้า ภาพอาหาร และภาพต่างๆที่ใช้ประกอบการเสนอขาย ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ บนสื่ออนไลน์ต่างๆ หรือภาพที่ลูกค้าได้รับผ่านช่องทางต่างๆจากเรา ภาพที่ใช้อาจมีการปรับแต่งเพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจจะแตกต่างกับสินค้าจริงในแง่ของ สีสัน การจัดวาง หรือการใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของฤดูกาล ทั้งนี้กั๊ดข้าวกล่องพยายามอย่างยิ่งที่จะนำเสนอภาพอาหารที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
 2. รูปภาพ วีดีโอ และสื่อต่างๆ ที่จัดทำขึ้นโดยกั๊ดข้าวกล่องถือเป็นลิขสิทธิ์ของกั๊ดข้าวกล่อง ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบเห็นการละเมิดจะมีการดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด