Bank Account

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  • ชำระเงินค่าอาหารเต็มจำนวน
  • ชำระเงินมัดจำค่าอาหาร (ขั้นต่ำ 50%)
  • ชำระเงินพร้อมรับสินค้า
  • เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งทางไลน์หรือเฟสบุ๊ค เพื่อแสดงหลักฐานการโอนเงิน

Credit Card

รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ยอดรวม 3,000 บาทขึ้นไป

  • คิดค่าธรรมเนียม 3% จากยอด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0992434111