Bank Account

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  • เลือกโอนชำระเงินค่าอาหารเต็มจำนวน หรือวางมัดจำล่วงหน้า 50%
  • เมื่อโอนเงินแล้วแจ้งทางไลน์ @gudbox เพื่อแสดงหลักฐานการโอนเงิน
  • หลังจากยืนยันการชำระเงินแล้วถือว่า กระบวนการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

Credit Card

รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ยอดรวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

แสกนจ่ายผ่านแอพ  +ค่าธรรมเนียม 3% จากยอด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0992434111